IKT špecialista / počítačové systémy

Profil absolventa

IKT špecialista je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce špecialistu pre výpočtovú techniku a mikroprocesorovú techniku, podieľať sa na tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia a pracoviska. Je schopný vykonávať poradenské práce v oblasti riadenia IKT systémov, sietí a aplikačného prostredia pre klientov v rámci očakávanej úrovne služieb a kvality tak, aby boli splnené očakávania zákazníka a zastávať funkciu stredného manažéra. Obsah vzdelávania je úzko spätý s činnosťami, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú firmy zamerané na poskytovanie integrovaných IKT riešení.

Študenti v prvom ročníku absolvujú spoločné teoretické i praktické predmety zamerané na získanie vedomostí a zručností pre správu IKT systémov, orientovanie sa v počítačových sieťach ale tiež predmety na rozvíjanie mäkkých zručností a cudzieho jazyka.

Vo vyšších ročníkoch si potom študenti môžu vybrať jedno zo zameraní - Sieťový špecialista, Systémový špecialista alebo Aplikačný špecialista. Výberom zamerania sa študent špecializuje prostredníctvom profilujúcich predmetov na oblasť, ktorá ho zaujíma. Po ukončení štúdia je študent pripravený pre prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. Má dostatočnú bázu technických znalostí i komunikačných zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudne aj reálne skúsenosti pri práci v IT spoločnosti.

Dĺžka štúdia

3 roky (vyššie odborné vzdelanie - ISCED 5B)

Ukončenie štúdia

Absolventská skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor povolania

Fachinformatiker Systemintegration (Informácie k povolaniu v nemčine)

Video "Čo robí počítačový odborník pre systémovú integráciu?" (v nemčine)