Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne obsluhovať a nastavovať klasické stroje a zariadenia. Uplatní sa predovšetkým pri obsluhe a programovaní automatizovaných strojárskych zariadení pri dodržiavaní ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie.

Prácu na počítači využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie, návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie, vytvorenie programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení. Je schopný pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu. 

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať aj v tímoch a sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami

Dĺžka štúdia

4 roky (úplne stredné odborné vzdelanie)

Ukončenie štúdia

maturitná skúška a nemecká skúška odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor povolania

Zerspanungsmechaniker (Informácie k povolaniu v nemčine)

Video "Čo robí mechanik obrábacích strojov?" (v nemčine)